Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji "TAXIKIEROWCA" i strony internetowej www.taxikierowca.pl

 

 1. Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania oraz warunki korzystania z aplikacji TAXIKIEROWCA oraz strony internetowej www.taxikierowca.pl
 1. Warunkiem korzystania z aplikacji TAXIKIEROWCA - zwanej dalej aplikacją - lub strony internetowej www.taxikierowca.pl - zwanej dalej stroną internetową - jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 2. Niezaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z aplikacji i strony internetowej.
 1. Aplikacja oraz strona internetowa przeznaczone są do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby pełnoletnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Aplikacja i strona internetowa - tworzą platformę technologiczną umożliwiającą nawiązanie kontaktu pomiędzy osobą zamierzającą zamówić kurs - zwaną dalej Pasażerem lub Klientem, a osobą oferującą zrealizowanie kursu - zwaną dalej Kierowcą. Używane w regulaminie określenie Użytkownik odnosi się do każdego użytkownika aplikacji lub strony internetowej - zarówno Pasażera/Klienta, jak i Kierowcy.
 1. Mianem kursu określane jest przewiezienie Pasażera przez Kierowcę z punktu podjęcia do punktu docelowego.
 1. Punktem podjęcia określane jest miejsce wskazane przez Pasażera jako miejsce, w którym nastąpi rozpoczęcie kursu.
 1. Punktem docelowym jest miejsce określone przez Pasażera, jako miejsce zakończenia kursu.
 1. Właściciel aplikacji i strony internetowej nie jest przewoźnikiem, ani podmiotem świadczącym usługi transportowe lub przewozowe, a w szczególności nie jest podmiotem świadczącym usługi transportowe w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 1. Właściciel aplikacji i strony internetowej udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na uzyskiwanie dostępu do aplikacji oraz korzystanie z niej i ze strony internetowej na własnym urządzeniu. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania dalszych licencji, ani do wykorzystywania jakichkolwiek danych uzyskanych w związku z korzystaniem z aplikacji lub strony internetowej, w celach innych niż zamówienie kursu i zrealizowanie go.
 2. Warunkiem udzielenia licencji, o której mowa w pkt 10. jest przestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania danych pozyskanych w związku z zamówieniem i realizowaniem kursu jedynie w celach służących zamówieniu i zrealizowaniu kursu oraz do niewykorzystywania tych danych w celach innych, w szczególności niezgodnych z prawem.
 4. Zamawiając kurs Pasażer nie nawiązuje stosunku obligacyjnego z właścicielem aplikacji i strony internetowej, lecz z Kierowcą, u którego zamówił kurs.
 1. Właściciel aplikacji i strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności względem Pasażera za sposób zrealizowania kursu przez Kierowcę, ewentualne niezrealizowanie zamówionego kursu, ani za żadne wydarzenia mające miejsce w związku z realizowaniem kursu. Warunkiem korzystania przez Pasażera z aplikacji i strony internetowej jest zrzeczenie się wszelkich ewentualnych roszczeń względem właściciela aplikacji i strony internetowej oraz zobowiązanie się do niedochodzenia żadnych roszczeń od właściciela aplikacji i strony internetowej.
 1. Właściciel aplikacji i strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności względem Kierowcy za działania lub zaniechania Pasażera związane z zamówieniem kursu i realizowaniem kursu, ani za żadne wydarzenia mające miejsce w czasie realizowania kursu. Warunkiem korzystania przez Kierowcę z aplikacji i strony internetowej jest zrzeczenie się wszelkich ewentualnych roszczeń względem właściciela aplikacji i strony internetowej oraz zobowiązanie się do niedochodzenia żadnych roszczeń od właściciela aplikacji i strony internetowej.
 1. Po zainstalowaniu przez Klienta aplikacji na jego urządzeniu mobilnym, zakładane jest konto użytkownika. Konto Użytkownika założone przez Klienta jest powiązane z jego urządzeniem mobilnym i nie jest zabezpieczone loginem ani hasłem.
 1. Założenie Konta Użytkownika przez Klienta wymaga podania numeru telefonu Klienta. Opcjonalnie, Klient może podać swój adres e-mail.
 1. Założenie konta użytkownika przez Kierowcę wymaga poddania się przez Kierowcę procesowi weryfikacji, określonemu odrębnej procedurze, której przebieg został określony w odrębnych zasadach, udostępnionych na stronie internetowej.
 1. W celu zamówienia i zrealizowania kursu, Pasażer zobowiązany jest podać numer swojego telefonu, który następnie jest przekazywany Kierowcy. Pasażer wyraża zgodę na przekazanie numeru jego telefonu Kierowcy. Przekazanie Kierowcy numeru telefonu pasażera umożliwia nawiązanie kontaktu między Kierowcą a Pasażerem i potwierdzenie przyjęcia zamówienia kursu.
 1. Aplikacja umożliwia komunikowanie się Pasażera i Kierowcy za pośrednictwem rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, lub komunikatora, w który została wyposażona.
 1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika pozyskanych danych kontaktowych innego Użytkownika lub Użytkowników oraz umożliwionych przez aplikację sposobów komunikowania się, w celu przekazywania szeroko rozumianej informacji handlowej, reklam, agitacji politycznej i religijnej oraz jakichkolwiek treści naruszających dobra osobiste Użytkowników lub w inny sposób niezgodnych z prawem.
 1. Użytkownik naruszający postanowienia zawarte w pkt 21 niniejszego regulaminu zobowiązany jest zapłacić na rzecz właściciela aplikacji i strony internetowej karę pieniężną w wysokości 1.000 (jednego tysiąca) złotych za każdorazowe działanie naruszające.
 1. Użytkownik, który po zamówieniu kursu nie podejmie działań zmierzających do jego zrealizowania - w szczególności nie stawi się w punkcie podjęcia w umówionym czasie - jest zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej w wysokości 1.000 (jednego tysiąca) złotych - na rzecz właściciela aplikacji i strony internetowej - za każdorazowe takie działanie.
 1. Obowiązek zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 niniejszego regulaminu nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przez podmiot, który w skutek dokonanych naruszeń poniósł szkodę materialną lub niematerialną.
 1. Właściciel aplikacji i strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez innego Użytkownika, pozyskanych w związku z korzystaniem z aplikacji lub strony internetowej.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich czynności dokonanych za pośrednictwem jego Konta, jak również zobowiązuje się zawsze zabezpieczać i utrzymywać w tajemnicy nazwę Użytkownika oraz hasło do konta.
 2. Minimalne wymagania sprzętowe do korzystania z aplikacji i strony internetowej:
  telefon z wersją api 17 android 4.2 i 4.2.2 Jelly Bean android play service -map 10.2.0
 1. Wysokość opłat za zrealizowanie kursu jest kształtowana przez Kierowcę. O stawkach, od których uzależniona jest ostateczna cena, Klient jest informowany przed zamówieniem kursu.
 1. Płatności za zrealizowany kurs, uiszczanej przez Pasażera na rzecz Kierowcy, można dokonać gotówką lub w inny sposób, uzgodniony z Kierowcą.
 1. Sposób uiszczania płatności przez Kierowcę na rzecz właściciela aplikacji i strony internetowej odbywa się poprzez system płatności tpay.com bądź tradycyjnym przelewem bankowym
 2. Użytkownikowi nie wolno zezwalać osobom trzecim na korzystanie z jego Konta, jak również nie wolno mu zezwalać osobom w wieku poniżej 18 lat na korzystanie z aplikacji lub strony internetowej. Użytkownikowi nie wolno dokonać cesji ani w inny sposób przenieść swojego Konta na rzecz żadnego innego podmiotu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z aplikacji i strony internetowej w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie aplikacji lub strony internetowej w celu powodowania niewygody lub szkód majątkowych, zarówno u innych Użytkowników, jak i wszelkich innych podmiotów. Osoba dopuszczająca się działań, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest zobowiązana do uiszczenia kary pieniężnej w wysokości 1.000 (jednego tysiąca) złotych - na rzecz właściciela aplikacji i strony internetowej - za każdorazowe takie działanie.
 5. W uzasadnionych przypadkach, aby móc skorzystać z aplikacji lub strony internetowej lub przed zrealizowaniem kursu, Użytkownik może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości. Użytkownik wyraża zgodę na to, by w przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości, został pozbawiony możliwości korzystania z aplikacji lub strony internetowej, w szczególności by kurs nie został zrealizowany.
 6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony lub anulowany w każdym momencie przez właściciela aplikacji i strony internetowej. Postanowienia zmieniające mają moc wiążącą od momentu przesłania ich użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji lub zamieszczenia ich na stronie internetowej.

Dla kierowcy - korzyści z przystąpienia do programu

Dla kierowcy - jak pozyskać klientów

Dla pasażera - informacje ogólne